Polityka prywatności

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE określane jako RODO, GDPR lub Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych), w dalszej części niniejszej strony znajdziecie Państwo informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych przez firmę Tarnawa Robert Gorzkowski oraz zasady, na jakich odbywa się to po 25 maja 2018 roku.

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Firma Alpol Andrzej Pol z siedzibą w Warszawie, ul. Stefana Baleya 1/27, 02-132, NIP 5261563130, REGON 017394804, która prowadzi operacje przetwarzania Państwa danych osobowych. 2. We wszystkich sprawach związanych z ochroną danych osobowych możliwy jest kontakt na dedykowaną skrzynkę nulliod@alpol-raasm.pl. Ponadto kontakt z Administratorem jest możliwy listownie na adres korespondencyjny, tj. Jaworowa ul. Warszawska 97, 05-090 Raszyn (z dopiskiem RODO!). 3. Państwa dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (zwanym dalej „Rozporządzeniem”), w zakresie:  nazwy firmy, numeru NIP, imienia i nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, adresu korespondencyjnego, w celu:  zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usługi (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),  działań niezbędnych do rozpatrzenia złożonej reklamacji lub obsługi zgłoszenia skierowanego do Administratora (np. przez formularzy kontaktowych/wniosków na stronie http://www.alpol-raasm.pl lub e-mail) (podstawa art. 6 ust. 1 lit b. Rozporządzenia),  marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora na podstawie Państwa zgody na marketing bezpośredni, jeżeli taka zgoda została wyrażona oraz do czasu jej odwołania (podstawa art. 6 ust. 1 lit f. Rozporządzenia),  wypełnienia obowiązków związanych z archiwizacją na podstawie art. 74 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (podstawa art. 6 ust. 1 lit c Rozporządzenia),  wypełnienia obowiązków związanych z płaceniem podatków, w tym prowadzenia i przechowywania ksiąg podatkowych i dokumentów związanych z prowadzeniem ksiąg podatkowych oraz przechowywania dowodów księgowych. Podstawą prawną przetwarzania danych są obowiązki prawne wynikające z przepisów podatkowych (Ordynacja podatkowa, ustawa o podatku od towarów i usług, ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych) oraz z przepisów o rachunkowości (ustawa o rachunkowości), (podstawa art. 6 ust. 1 lit c. Rozporządzenia). 4. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia, a następnie tak długo jak wynika to z przepisów prawa lub uzasadnionego interesu Administratora m.in. przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia wszelkich potencjalnych sporów, które mogą wyniknąć w związku ze świadczonymi usługami, np. związanych z roszczeniami (okres ten będzie obejmował termin biegu przedawnienia roszczeń wynikających z umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami). Szczegółowe okresy przechowywania przewidziane są w przepisach podatkowych, prawa cywilnego, przepisach o rachunkowości. 5. Państwa dane osobowe mogą zostać powierzone, wyłącznie w ramach realizacji umowy sprzedaży lub świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia następującym podmiotom:  podmiotom zapewniającym usługi pocztowe,  podmiotom zapewniającym usługi kurierskie,  podmiotom zapewniającym usługi transportowe,  podmiotom zapewniającym usługi płatnicze. 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy sprzedaży, umowy świadczenia usługi, rozpatrzenia złożonej reklamacji albo obsługi zgłoszenia. W przypadku niepodania danych zawarcie umowy, rozpatrzenie reklamacji lub obsługa zgłoszenia jest niemożliwe. 7. Posiadają Państwo prawo do:  żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,  przenoszenia danych,  wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,  wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia,  cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania. Powyższe uprawnienia mogą Państwo realizować zgodnie z zasadami opisanymi w art. 16 – 21 Rozporządzenia, kontaktując się z Administratorem np. pod adresem iod@alpol-raasm.pl. Administrator ma prawo odmówić realizacji niektórych uprawnień spośród wskazanych powyżej w sytuacji, w której realizacja danego uprawnienia stałaby w sprzeczności z uzasadnionym celem przetwarzania przez Administratora danych. Np. Administrator może odmówić usunięcia danych osobowych zawartych w złożonym przez Państwa zamówieniu do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej umowy. 8. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane przez nas do Państw trzecich. Informujemy również, że Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.